Gizlilik Sözleşmesi

1 )        İşbu GİZLİLİK Sözleşmesi ( ki , bundan sonra SÖZLEŞME olarak anılacaktır ) ,   taraflar arasında münakit KULLANICI SÖZLEŞME’SİNİN 2.Maddesi’nde tanımlanan KULLANICI ile NAREK KARASU ( ki , bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır ) arasında imzâ altına alınmıştır .

2 )        İşbu Sözleşme , ŞİRKET’in yürüttüğü NAREK KARASU Projesi kapsamında Web Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak , görüşmeler nedeniyle tarafların birbirlerine açacakları gizlilik dereceli bilgilerin mübâdele usûlünün belirlenmesi ve bir tarafça , diğer tarafa açılan Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir .  Bununla birlikte , İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü , tarafları , birbirlerine karşı herhangi bir bilgiyi paylaşma yükümlülüğü altına sokmaz .

3 )        İşbu Gizlilik Sözleşmesi , Web Sitesi ve Mobil Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır .

4 )        KULLANICI , Sisteme kaydettiği ve Sistem üzerinden paylaştığı herhangi bir veriyi , mahremiyeti bozacak şekilde ( kanunen yetkili kılınanlar dışında ) üçüncü bir kişi ile paylaşmayacağını peşinen kabûl , beyan ve taahhüt eder .

KULLANICI , işbu taahhüdüne aykırı davranışları neticesinde , ŞİRKET’in uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü maddî ve mânevî zararı tazmin ile yükümlüdür .

5 )        ŞİRKET , KULLANICI’nın Sistem üzerinden paylaştığı Bilgilere her şekilde erişebilir ve bu Bilgileri işbu Sözleşme’ye esas teşkil eden Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve diğer Hukukî Metinler’de yer alan hususlar ile sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişiler ile paylaşabilir .

ŞİRKET , KULLANICI’nın Sistem’e bildirdiği ya da daha sonra kendisi tarafından güncellenen elektronik posta adresi ile telefon bilgileri üzerinden kendisi ile sesli ve görüntülü mesaj , bildirim ve sâir şekilde ulaşma hakkına sâhiptir .

6 )        KULLANICI’ya âit bilgilerin korunması ve gizliliğin sağlanması , ŞİRKET’in aslî önceliğidir . İşbu Sözleşme çerçevesinde , yazılı , sözlü , basılı , görsel ya da elektronik ortamda ifşâ edilen her türlü Kişisel Verilerin ve taraflar arasındaki yazışmalar , gönderimler ve/veya her türlü vâsıtalar yoluyla elde edilen Bilgilerin tamâmı gizlilik kapsamına dâhildir .

Bu nedenle , KULLANICI’nın vermiş olduğu Bilgiler , Sözleşme’de belirtilen kural ve amaçlar dışında kullanılmayacak ve üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

7 )        ŞİRKET, aşağıda sayılan hâllerde , işbu Gizlilik Bildirimi hükümleri dışına çıkarak KULLANICI’ya âit Bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir .

Bu hâller :

a)         Yasal düzenlemelerde açıkça öngörülmesi ve/veya idâri ya da adlî mercîlerce talep edilmesi ,

b)         Fiilî imkânsızlık nedeniyle KULLANICI’nın rızâsını açıklayamayacak durumda olması veya rızâsına hukukî geçerlilik tanınmaması , KULLANICI’nın ya da bir başkasının hayâtı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ,

c)         Bir sözleşmenin kurulması veya ifâsıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla , sözleşmenin taraflarına âit kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ,

d)        ŞİRKET’in hukukî yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ,

e)         KULLANICI’nın kişisel verilerinin alenîleştirilmiş olması ,

f)         Bir hakkın tesisi , kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ,

g)         KULLANICI’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla , ŞİRKET’in hukukî menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır .

8 )        Taraflar , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca verilen kararlar başta olmak üzere , Kişisel Verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemeler ile usûl ve esaslara uygun davranmak ve faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde yürütmekle mükelleftir .

Söz konusu düzenlemelerde yer alan tanımlar bakımından , 6698 sayılı Kanun ve ilgili tâli düzenlemeler esas alınacaktır .

9 )        Taraflar , işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetler doğrultusunda elde etmiş oldukları Kişisel Verileri , Sözleşme’nin amacı dışında kullanamaz , toplayamaz , işleyemez , arşivleyemez , hiçbir kişi veya kuruma aktaramaz . Bu hususa ilişkin açıklamalar , KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DÂİR AYDINLATMA METNİ içerisinde yer almaktadır .

10 )      ŞİRKET , işbu Gizlilik Sözleşmesi’ndeki hükümleri , gerekli gördüğü taktirde bu hususa dâir hükümleri yayınlamak şartıyla değiştirebilir . ŞİRKET’in değişiklik yaptığı hükümler , yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girmiş kabûl edilir .

11 )      Taraflar arasında akdedilen 11 ( onbir ) maddeden ibâret işbu GİZLİLİK Sözleşme , KULLANICI tarafından elektronik ortamda her bir maddesi okunmak , anlaşılmak ve çekince dermeyan edilmeksizin kabûl edilmek sûretiyle akdedilmiş ve derhâl yürürlülüğe girmiş bulunmaktadır .